UREDNIŠTVO
Barbara Tolić
barbara@alegria.hr
LEKTURA
Željka Jeličanin
zeljka@alegria.hr
NARUDŽBE
Iva Škarica
narudzbe@alegria.hriva@alegria.hr