Uvjetima poslovanja uređuje se korištenje web-stranica i usluge web-trgovine tvrtke Alegría d.o.o..

Alegría d.o.o. zadržava u svakom trenutku pravo mijenjanja i ažuriranja web-stranica, kao i izmjena i dopuna Općih uvjeta bez prethodne najave.

Korištenje

Internetske stranice Alegríje d.o.o., odnosno alegria.hr, možete koristiti bez ikakvih naknada za korištenje prema Uvjetima poslovanja koji su niže navedeni.

Molimo Vas da uvjete kupnje koji slijede obavezno pažljivo pročitate prije korištenja Alegríjinih internetskih stranica u svrhu kupnje proizvoda ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Kada kupujete naše proizvode online ili posjećujete ove internetske stranice radi dobivanja informacija o pojedinom proizvodu, smatra se da ste upoznati s ovim Uvjetima poslovanja i da ste suglasni s njima, u suprotnom se Alegría d.o.o. oslobađa svake odgovornosti. Ako niste suglasni s ovim Uvjetima poslovanja, nemojte koristiti ovu web-stranicu u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o njima, javite nam se i naše stručno i ljubazno osoblje dat će Vam sve potrebne informacije.

alegria.hr trgovina je usluga koja omogućuje kupnju proizvoda tvrtke Alegría d.o.o. na web-stranici.
Prodavatelj:
Alegría d.o.o.
OIB: 05994994430
TEL: 0989014747
E-MAIL: alegriaknjiga@gmail.com

alegria.hr web-trgovina u vlasništvu je Prodavatelja i njezina se upotreba ne naplaćuje, a za informacije o pristupanju internetu i korištenju daljinskog prijenosa podataka te naknadi za pružanje takve usluge obratite se svojem operateru.

Online kupnja ili internetska prodavaonica način je na koji se ostvaruje kupnja na stranici alegria.hr.

Informacije o proizvodima ponuđenim na alegria.hr preuzete su s deklaracija proizvoda, unutarnjih uputa proizvoda ili su preuzete iz materijala (brošura, letaka, web-stranica) koje je uredio proizvođač, uvoznik ili dobavljač pojedinog proizvoda. Fotografije su preuzete od proizvođača, odnosno dobavljača i ne moraju nužno biti identične kao proizvod. Nastojimo pružiti što točnije i detaljnije informacije o pojedinom proizvodu. Zadržavamo pravo pogreške u opisu ili fotografiji pojedinog proizvoda. Prodavatelj zadržava pravo izmjene informacija (uključujući cijene artikala i akcijske ponude) na stranicama bez prethodne najave.

Korisnik stranice alegria.hr svaka je osoba, privatna ili pravna, koja web-stranicu koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na njoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

Kupac proizvoda svaka je fizička ili pravna osoba koja kupuje proizvode alegria.hr kako je to uređeno ovim Uvjetima poslovanja, koji čine dio svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog između Alegríje d.o.o. i Kupca.
Ovim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Alegríje d.o.o. s obzirom na uvjete i način kupnje proizvoda, naplatu, uvjete i načine plaćanja/autorizacije, zaštitu podataka i privatnosti, dostavu i isporuku, ograničenja odgovornosti, reklamacije, naknadu za ponovno naručivanje, nove korisnike i druga pitanja vezana uz Alegríju d.o.o.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Alegríje d.o.o. zaključen je u trenutku kada Kupac plati robu.

Maloprodajna je cijena cijena koja je istaknuta uz svaki proizvod i izražena je u kunama s pripadajućim PDV-om.

Prihvaćena ponuda ona je ponuda po kojoj je izvršena uplata.

Predugovorne obavijesti

Sukladno članku 57. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj mora Kupca na jasan i razumljiv način obavijestiti o:

  • glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti, o svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte
  • ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa
  • zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka
  • maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed
  • troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi
  • uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi
  • uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora, kao i o Obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji
  • tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, odnosno o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način
  • tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70. ovoga Zakona, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. ovoga Zakona
  • tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. ovoga Zakona to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora
  • postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke
  • uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu
  • postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca, kako su definirana člankom 5. točkom 18. ovoga Zakona
  • trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje
  • minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji
  • pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja
  • ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebne mjere tehničke zaštite tih sadržaja
  • ako je primjenjivo, interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati
  • mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje te načinu na koji ih potrošač može koristiti.

Sve naprijed navedene obavijesti, tj. one koje su sukladno Zakonu o zaštiti potrošača neophodne, nalaze se u ovim Uvjetima poslovanja.

UVJETI KUPNJE

Korištenjem alegria.hr smatra se da je Korisnik upoznat s ovim Uvjetima kupnje te da ih prihvaća.
Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla nastati jer Korisnik alegria.hr nije pročitao Uvjete kupnje.

KORIŠTENJE USLUGE WEB-TRGOVINE

Korištenje usluge web-trgovine dostupno je svim korisnicima.
Svaki Korisnik može se i registrirati.

PRIJAVA KORISNIKA

Prilikom prve kupnje svaki Kupac mora ispuniti obrazac za prijavu, prilikom čega je obavezan ispuniti sva zahtijevana polja istinitim i točnim podacima.

Prijavom Korisnik potvrđuje:

  • da u cijelosti prihvaća Opće uvjete, posebno dio u kojem se oni odnose na web-trgovinu
  • potpunost, istinitost i točnost podataka
  • da pristaje na korištenje osobnih podataka.

REGISTRACIJA KORISNIKA

Registrirani korisnik svaka je potpuno poslovno sposobna pravna ili fizička osoba, koja se registrirala za korištenje usluge web-trgovine i koja prihvaća uvjete poslovanja Alegríje d.o.o..
Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke.
Alegría d.o.o. ne odgovara za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke, ali će odmah nakon što Korisnik javi o vjerojatnoj zlouporabi izvršiti sve potrebne radnje kako bi se izbjegle daljnje posljedice.

U slučaju da se Korisnik želi odregistrirati, tvrtka Alegría d.o.o. obvezuje se da će iz Registra podataka ukloniti sve osobne podatke koji su uneseni prilikom registracije i korištenja web-stranica.

ZAŠTITA PODATAKA

Svi podaci koji se odnose na Vaš identitet tretirat će se u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka te Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.

Alegría d.o.o. će Vaše osobne podatke čuvati u tajnosti te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez Vaše prethodne suglasnosti.
Podaci o Korisniku neće biti dostupni trećoj strani, osim kada je takva obaveza regulirana posebnim zakonom.

CIJENE

Cijene proizvoda izražene su dvojno, u eurima (EUR) i hrvatskim kunama (HRK), i uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV).
Cijene proizvoda u web-trgovini temelje se na cjeniku koji se formira više puta godišnje temeljem promjena cijena dobavljača.

Cijene proizvoda podložne su promjenama do trenutka potvrde kupovine.

Akcijske cijene vrijede do isteka roka koji je naveden na internetskoj stranici ili do isteka zaliha. Prilikom kupnje veće količine proizvoda postoji mogućnost odobravanja dodatnog rabata, kao i produženih rokova plaćanja.

Postoji mogućnost ugovaranja posebnih uvjeta i rabata temeljem dosadašnje suradnje, avansnog plaćanja i rabata na veće količine.

KUPNJA I NARUČIVANJE KORIŠTENJEM WEB-SHOP USLUGE

Prodavatelj je robe ponuđene na web-stranicama Alegría d.o.o., a Kupac je registrirani korisnik koji odabere bar jedan proizvod, popuni elektronički obrazac narudžbe i pošalje ga Prodavatelju.

Robu je moguće naručiti 24 sata na dan sedam dana u tjednu.
Roba se naručuje elektroničkim obrascem na web-stranicama, a Kupac obavijest o potvrdi isporuke dobiva na e-mail adresu unesenu u obrazac.

Ako roba nije na raspolaganju, Prodavatelj će obavijestiti Kupca na e-mail adresu o mogućem roku isporuke.
Kupac tada može prihvatiti novi rok isporuke ili otkazati narudžbu.

Na temelju kupnje izvršene u web-trgovini izdaje se veleprodajni ili maloprodajni račun koji se šalje s robom

Minimalni je iznos internetske narudžbe 13,27 EUR / 100 kn (uključujući PDV), u što ne ulaze troškovi poštarine.

OTPREMA I DOSTAVA PROIZVODA

Okvirni je rok isporuke proizvoda raspoloživih na zalihi tri do pet radnih dana, i to unutar radnog vremena kurirske službe. U slučaju da kupljeni proizvod Prodavatelj ne može isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.
Alegría d.o.o. će Kupcu obračunati troškove dostave u iznosu od 3,32 EUR / 25 kn + PDV po pošiljci ako se radi o uobičajenim pošiljkama težine do 5 kg.

Troškovi dostave u Dubrovnik (zbog prelaska državne granice na području Neuma) i na otoke iznose 4,65 EUR / 35 kn + PDV po pošiljci ako se radi o uobičajenim pošiljkama težine do 5 kg.

Što se tiče troškova isporuke, Alegría d.o.o. zadržava pravo izmjene cijena bez prethodne najave.
Rok je isporuke odmah nakon prihvata narudžbe (osim ako u trenutku narudžbe robe nema u skladištu te se u tom slučaju isporuka vrši prema dogovoru).
Dostavu vrši Prodavatelj (njegovi djelatnici) ili angažiranjem dostavne (kurirske) službe (Hrvatska pošta, Intereuropa i slično).
Proizvodi će biti složeni i zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Prilikom preuzimanja dostavljenih proizvoda Kupac je dužan pregledati pošiljku na sljedeći način:

  • provjeriti postoje li vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na proizvodima koji se nalaze unutar pošiljke i odmah ih reklamirati dostavnom radniku te odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja
  • obavezno otvoriti pošiljku pred dostavljačem i usporediti dostavljene proizvode s računom, a ako nešto nedostaje ili su isporučeni proizvodi koji nisu naručeni, odmah ih reklamirati dostavljaču jer naknadne reklamacije Prodavatelj neće uvažiti.

Pri preuzimanju dostavljenih proizvoda provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu. Potpisom potvrde o primitku pošiljke Kupac je suglasan da nema prigovora na isporučene proizvode. Ako je Kupac prilikom pregleda dostavljenih proizvoda na gore opisan način našao razlog za reklamaciju, robu treba odmah reklamirati dostavljaču jer naknadne reklamacije Prodavatelj neće uvažiti.
Prilikom dostave, uz dostavljene proizvode, Kupac dobiva račun te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati ako ne postoji razlog za reklamaciju. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je Kupac pregledom pošiljke uočio da su preuzeti proizvodi bez oštećenja, da kvantitativno i kvalitativno odgovaraju proizvodima s računa te da su uz proizvode isporučene sve isprave sukladno zakonskim propisima.
U slučaju kada Kupac naručene i plaćene proizvode odbije preuzeti bez valjanog razloga, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca naknadu troškova manipulacije i transporta.
Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekt. Ako se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obvezan nositi robu do kata na kojem stanuje Kupac, već samo do ulaza u stambenu zgradu.

NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje naručenih proizvoda vrši se na temelju izdanog veleprodajnog ili maloprodajnog računa koji se šalje s robom.
Rok je plaćanja za veleprodajne račune 30 dana od izdavanja računa.
Rok je plaćanja za maloprodajne račune unaprijed, prema ponudi, ili pouzećem (gotovinom prilikom preuzimanja).

IZJAVA O SIGURNOSTI ONLINE PLAĆANJA

Zaštita osobnih podataka u skladu je s Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679-Uredba.

Alegría d.o.o. koristi WSPay za online plaćanja.

WSPay kao izvršitelj provođenja autorizacije i naplate kreditnih kartica postupa s osobnim podacima u svojstvu izvršitelja obrade te u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679, kao i prema strogim pravilima PCI DSS L1 regulative o zaštititi upisa i prijenosa podataka.

WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Osobni podaci koji se koriste u svrhu autorizacije i naplate, odnosno izvršavanja obveza iz Ugovora ili temeljem Ugovora, smatraju se povjerljivim podacima.

Za izvršenje Ugovora (autorizacije i naplate) potrebni su sljedeći osobni podaci Kupca:

  • ime i prezime
  • e-mail
  • telefon
  • adresa
  • mjesto
  • poštanski broj
  • država
  • vrsta kartice
  • broj kartice
  • datum isteka valjanosti kartice
  • CVV kod kartice.

WSPay ove osobne podatke ne obrađuje niti koristi, osim u svrhe izvršenja ugovora autorizacije i naplate.

WSPay jamči ispunjavanje svih uvjeta određenih važećim propisima o zaštiti osobnih podataka za izvršitelje obrade osobnih podataka, a osobito poduzimanje svih potrebnih tehničkih, organizacijskih i sigurnosnih mjera, a to naročito potvrđuje i PCI DSS L1 certifikatom.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/2014) Kupac može poslati poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom. Prigovor se podnosi:

  • e-mailom – na e-adresu: alegriaknjiga@gmail.com
  • telefonski – na broj: 0989014747.

Odgovor na prigovor Kupca Prodavatelj će u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača dati u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora.
U suprotnom se Kupac može obratiti Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača.

POVRAT (REKLAMACIJA)

Kupac ima pravo na povrat/reklamaciju neispravne ili robe s greškom u roku od sedam dana od njezina primitka.
Reklamacije se zaprimaju pisanim putem na e-mail alegriaknjiga@gmail.com, nakon čega će Prodavatelj dati Kupcu upute o daljnjem postupanju.
Prodavatelj će u najkraćem mogućem roku Kupcu zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupni plaćeni iznos ako nije moguće realizirati zamjenu.
Prodavatelj ne uvažava Kupcu pravo na reklamaciju u slučaju:

  • da je roba oštećena nestručnim rukovanjem ili upotrebom
  • da je roba evidentno korištena i ispravna ili djelomično potrošena i ispravna
  • oštećena jer se Kupac nije pridržavao uputa za korištenje
  • oštećena mehanički fizičkim putem.

Također, robu nije moguće reklamirati ako Kupac računom ne može dokazati da je roba kupljena u web-shopu i kada je kupljena.
Registrirani Korisnik obvezan je dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena).
Ako se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, tada Alegría d.o.o. nije dužna vratiti novac ni dostaviti zamjenski proizvod.
Reklamirani proizvod bit će vraćen Korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

OTKAZIVANJE UGOVORA

Kupac može otkazati ugovor ne navodeći za to razlog u roku od četrnaest (14) radnih dana.
Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je Kupac primio proizvod.
Kupac mora obavijestiti trgovca o otkazivanju ugovora pisanim putem.
To može učiniti ispunjavanjem Obrasca za jednostrani raskid ugovora koji je propisan Pravilnikom o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija.
Ugovor se smatra otkazanim kada trgovac primi pisanu obavijest.
U slučaju otkazivanja ugovora Kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu u roku od sedam dana od otkazivanja ugovora.
Proizvodi koje vraćate moraju biti kompletni, u originalnoj i neoštećenoj ambalaži sa svim pripadajućim neoštećenim dijelovima, priborom i dokumentacijom. Korišteni proizvodi ne mogu se vratiti.
Na otkazivanje ugovora Kupac ima pravo sukladno Zakonu o zaštiti potrošača po Odsjeku IV, članku 72, koji govori o općim odredbama za ugovore sklopljene na daljinu:

  • svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovom članku Zakona potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od 14 dana
  • u slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi, koju odredi potrošač, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed
  • ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok iz stavka 1. ovog članka počinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi, koju odredi potrošač, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Trgovac se obvezuje Kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva (uvećan za zakonske kamate po kamatnoj stopi poslovne banke kod koje vodi transakcijski račun) u roku od četrnaest (14) radnih dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora.

Isključenje prava na otkaz ugovora

Potrošač nema pravo na raskid na temelju članka 79. Zakona o zaštiti potrošača ako je riječ o ugovoru:

  • o prodaji proizvoda ili obavljanju usluge čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani prekid ugovora
  • o prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju
  • o prodaji knjiga i drugih publikacija.

ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA
Posjećivanjem i korištenjem web-stranica Korisnik prihvaća komunikaciju elektroničkim putem, čime prihvaća da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su mu dostavljeni elektronički zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

Odabirom opcije Prijava na newsletter Korisnik daje tvrtki Alegría d.o.o. suglasnost da ga elektronički uključi u marketinške i ostale aktivnosti tvrtke Alegría d.o.o.

AUTORSKA PRAVA

Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj web-stranica isključivo vlasništvo Alegríje, odnosno da Alegría d.o.o. ima i zadržava pravo korištenja.

Korisniku nije dozvoljeno kopiranje, citiranje, presnimavanje, objavljivanje, distribuiranje ili bilo koji drugi način korištenja sadržaja web-stranice bez dopuštenja Alegríje d.o.o, a u skladu sa Zakonskim propisima Republike Hrvatske koji uređuju zaštitu intelektualnog vlasništva.

Ako je to izričito dopušteno na web-stranicama, Korisnik će imati pravo skidati (downloadati) određene sadržaje.
U tom slučaju Korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta.

Ostale internetske stranice

Kada alegria.hr odgovarajućim poveznicama pruža mogućnost posjeta drugim web-stranicama drugih osoba, one nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Uvjeti kupnje u slučaju korištenja predmetnih web-stranica ne primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te web-stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

NADLEŽNOST SUDA

Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Virovitici.

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Izjavu o privatnosti pročitajte ovdje